අපගේ ප්රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදන රොකට්ටුවක් මොඩියුල ක්රීඩා අධිකරණය බිම් ඇතුරුම් වේ.

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

දැන් වේගයෙන් බෙදාහැරීමේ සුරැකුම් අපේ කර්මාන්ත ශාලාවේ 18 ආකෘති, නිෂ්පාදනය රැහැන් දොළොස් අපි වර්ග මීටර් 100,000 ක් කොටස් සෑම දවසක්

අපව තෝරා ඇයි?

  • Licensend වෘත්තිකයන්ගේ

  • තත්ත්ව නිර්මාණය කිරීමේ

  • තෘප්තිය සහතික

  • විශ්වසනීය සේවා

  • නිදහස් ඇස්තමේන්තු

why

සමාගම් පැතිකඩ

Shijiazhuang Secourt ආනයන සහ අපනයන සමාගම., Shijiazhuang, චීන ළඟ කැපිටල් පිහිටා සමාගම.

From our foundation in 2003,Secourt has strictly abide by an enterprise model of” honest business and innovative development”.

We are a professional interlocking sports flooring manufacture and provider in China and we are glad to provide customers worldwide with top-of-the-line

indoor and outdoor sports court.